Альтернативна (невійськова) служба

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Право на альтернативну (невійськову) службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їх релігійним переконанням та які підлягають призову на строкову військову службу і вони належать до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких організацій затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Це право передбачено статтею 35 Конституції України, Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-ХІІ та постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Для вирішення питання про направлення на альтернативну (невійськову) службу громадяни після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку періоду проведення призову на строкову військову службу, особисто подають  мотивовану письмову заяву до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації за місцем проживання про неможливість проходження строкової військової служби як такої, що суперечить їх релігійним переконанням. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність їх релігійних переконань, копія документа про освіту та довідка з місця роботи або навчання.

Така заява розглядається уповноваженим структурним підрозділом районної державної адміністрації для вирішення питань проходження альтернативної служби громадянами відповідного району протягом календарного місяця.

 Рішення про направлення громадянина на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори приймається місцевою державною адміністрацією у разі встановлення істинності релігійних переконань і видається заявникові.

Направлення для проходження альтернативної служби видається громадянину після проходження призовної комісії.

Конкретне місце проходження альтернативної служби визначається відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації. Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.