17-02-2014 11:22

ПРАВИЛА 

внутрішнього службового розпорядку державних службовців

Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про державну службу», Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року №50, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за №457/28587, Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06.02.2019 №55.

2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), режим роботи, умови перебування державних службовців в Департаменті та забезпечення раціонального використання робочого часу.

3. Правила доводяться до відома всіх державних службовців Департаменту під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

1. Державні службовці Департаменту повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку  

1.Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2.Для державних службовців встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю роботи 8 годин на день, вихідні дні – субота і неділя.

Режим роботи в Департаменті встановлюється згідно з чинним законодавством наказом директора Департаменту.

У зв’язку зі службовою необхідністю може встановлюватись інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3.Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Департаменту.

Тривалість перерви для відпочинку та харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Забороняється відволікати державних службовців від виконання їх посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в Департаменті здійснюється у відповідному табелі обліку використання робочого часу.

Для забезпечення контролю своєчасного виходу на роботу відомості зазначеної системи обліку робочого часу подаються відповідальною особою Департаменту до відділу юридичної роботи та з питань управління персоналом Департаменту.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в Департаменті у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора Департаменту, про який повідомляється профспілковий комітет первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор Департаменту за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом юридичної роботи та з питань управління персоналом Департаменту і затверджується директором Департаменту за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається директору Департаменту для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях або шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Департаменту.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Директор зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті відповідає відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником  відділу юридичної роботи та з питань управління персоналом Департаменту та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором Департаменту, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, які не є державними службовцями

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Департаменту агропромислового розвиту Чернігівської обласної державної адміністрації, які не є державними службовцями, а саме: працівників Департаменту, які виконують функції з обслуговування, та робітників, зайнятих обслуговуванням (далі - Правила, працівники) розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України (далі КЗпП України), Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06.02.2019 №55, та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників, які не є державними службовцями.

4. Правила затверджуються та змінюються загальними зборами трудового колективу Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) за поданням директора Департаменту та профспілкового комітету первинної профспілкової організації.

5. Правила доводяться до відома працівників під підпис.

6. Трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

 

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників

1. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників здійснюється наказом директора Департаменту відповідно до КЗпП України.

2. Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в наказі директора Департаменту, або в разі її відсутності - дата реєстрації наказу директора Департаменту. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

3. При прийнятті на роботу кандидат подає до відділу юридичної роботи та з питань управління персоналом Департаменту: - трудову книжку, оформлену в установленому порядку; - паспорт або інший документ, що посвідчує особу; - заяву про прийняття на роботу (вказується конкретна посада); - заповнений особовий листок по обліку кадрів з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4x6 см; - документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо; - військовий квиток (для військовозобов'язаних); - документи про пільги (у разі наявності); - довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення); - інші документи, передбачені чинним законодавством України.

4. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про її партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

5. При укладанні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації, – шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин. Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

6. У наказі директора Департаменту про прийняття на роботу зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, умови оплати праці та строк випробування у разі його встановлення. Працівник ознайомлюється під підпис з наказом директора Департаменту про прийняття працівника на роботу (про призначення на посаду).

7. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Департаменті безпосередній керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний: - ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під підпис), а також з умовами та оплатою його праці; - ознайомити працівника із цими Правилами; - визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; - проінструктувати працівника про порядок використання комп'ютерної техніки та засобів зв'язку; - проінструктувати працівника з техніки безпеки, про виробничу санітарію і гігієну праці, протипожежну безпеку та інші правила з охорони праці тощо.

8. Кожному працівнику, який відпрацював понад п'ять днів, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу в Департамент не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі юридичної роботи та з питань управління персоналом Департаменту. Відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу юридичної роботи та з питань управління персоналом Департаменту. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за №110.

9. Припинення трудових відносин між Департаментом та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

10. Припинення трудових відносин з ініціативи директора Департаменту не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету первинної профспілкової організації, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

11. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.

12. У день звільнення відділ юридичної роботи та з питань управління персоналу Департаменту зобов'язане видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу директора Департаменту та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. В день звільнення з працівником проводиться повний розрахунок.

 

ІІІ. Основні обов'язки працівників

1. Основними обов'язками працівників є:

- забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов'язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, наказів директора Департаменту;

- недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію Департаменту;

- недопущення дій, що ускладнюють діяльність Департаменту або підривають його авторитет;

- шанобливе ставлення до громадян та колег, дотримання культури спілкування та взаємоповаги;

- уникнення проявів упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об'єднань громадян або конкретних осіб;

- постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;

- дотримання вимог стосовно охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

- вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють виконання трудових обов'язків, та негайне повідомлення про це безпосереднього керівника, а у разі його відсутності - керівника вищого рівня Департаменту;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження майна Департаменту, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей);

- своєчасне подання до відділу юридичної роботи та з питань управління персоналом відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, зняття з військового обліку тощо).

2. Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

3. Працівники мають право:

- користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників Департаменту та інших осіб; - брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

- на оплату праці відповідно до займаної посади, якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

- на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

- на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси, при потребі в судовому порядку.

4. Конкретні обов'язки та права працівників визначаються у посадових інструкціях.

 

IV. Робочий час і його використання

1. Для працівників встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України). У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам за угодою може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

2. Режим роботи в Департаменті встановлюється згідно з чинним законодавством наказом директора Департаменту.

3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4. Працівникам окремих категорій керівництво може встановлювати індивідуальний графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку.

6. Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП України.

7. За бажанням працівника, який працював у святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку.

8. Облік робочого часу в Департаменті здійснюється у відповідному табелі обліку використання робочого часу.

9. Умови і порядок надання відпусток працівникам встановлюються згідно з Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки».

10. Працівникам надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткова оплачувана відпустка за особливий характер праці – 4 календарні дні.

11. Черговість надання працівникам щорічної оплачуваної відпустки установлюється директором Департаменту за погодженням із профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення роботи Департаменту та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 05 січня поточного року, затверджується наказом директора Департаменту і доводиться до відома всіх працівників. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 

V. Заохочення за сумлінну працю

1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків та інші досягнення в роботі до працівників застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення:

- оголошення Подяки директора Департаменту;

- нагородження Почесною грамотою директора Департаменту.

2. Заохочення оголошується наказом директора Департаменту, про що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до правил її ведення. При заохоченні працівника забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання його праці.

 

VI. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов'язків тягне за собою застосування заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Подання про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності подається директору Департаменту на розгляд у встановленому порядку керівником структурного підрозділу, в якому працює працівник.

3. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких видів дисциплінарного стягнення: догана; звільнення.

4. Дисциплінарне стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов'язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

6. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

8. За кожне порушення трудової дисципліни до порушника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

9. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

10. Стягнення оголошується наказом директора Департаменту. Про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під підпис.

11. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

12. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе сумлінним працівником, за поданням безпосереднього керівника стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

13. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

14. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

VII. Порядок вирішення трудових спорів

1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Департаменту, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.